PROO – Priorytet 5 – FAQ – najczęściej zadawane pytania

 

Priorytet 5 – Wsparcie doraźne

 

 

PRZYGOTOWANIE I SKŁADANIE WNIOSKU

 

Tak. Konkursy będą ogłaszane oddzielnie dla każdego priorytetu i organizacja może złożyć wnioski na każdy z nich. Ponieważ wszystkie priorytety zawierają komponent rozwoju organizacyjnego należy pamiętać o zakazie finansowania tego samego działania z dwóch różnych źródeł.

Tak. Wnioskodawca, który otrzymał dotację w ramach innych konkursów organizowanych przez NIW-CRSO może złożyć wniosek w ramach konkursu w Priorytecie 5. Należy jednak pamiętać o zakazie finansowania tego samego działania z dwóch różnych źródeł.

Po zakończeniu projektu planowane są kontrole, w czasie których NIW będzie sprawdzał wyniki działań zaplanowanych we wniosku oraz trwałość rezultatów.

Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS po przekształceniu ze stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa wstępuje w prawa i obowiązki stowarzyszenia zwykłego, zgodnie z art. 42d ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 210 ze zm.). Takie stowarzyszenie powinno poinformować NIW o zmianie.

Nie. Taka organizacja nie jest uprawniona do udziału w konkursie, dopóki nie uzyska wpisu w odpowiednim rejestrze.

Nie. W przypadku jednostek terenowych organizacji pozarządowych, jeśli jednostka nie posiada osobowości prawnej (np. koła, oddziały), wnioskodawcą może być zarząd główny danej organizacji.

Nie. W konkursie mogą brać udział spółki non-profit. Jeżeli, zgodnie ze statutem, spółka działa dla zysku, nie może być wnioskodawcą w konkursie. Spółki działające dla zysku ale nie osiągające go (w rocznym sprawozdaniu finansowym widnieje strata) także nie mogą składać wniosków.

Tak. Jednakże środki pochodzące z dotacji nie mogą służyć do finansowania działalności gospodarczej.

Nie. Organizacje uprawnione do aplikowania w konkursie nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Tak. Wnioskodawca nie otrzyma jednak środków, jeżeli posiada nieuregulowane zaległości z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, udzielonej w ramach Programu FIO.

Tak. Odrębne osoby prawne, uprawnione do udziału w konkursie, mogą złożyć osobne wnioski.

Nie. Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego nie jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku w ramach PROO, może natomiast występować jako członek grupy partnerskiej, jeśli liderem grupy będzie uprawniona organizacja. Należy pamiętać, że niedozwolone są przepływy finansowe do partnerów, którymi są podmioty nieuprawnione do udziału w konkursie.

Nie. Działalność gospodarcza prowadzona przez spółdzielnie, w tym również spółdzielnie mieszkaniowe, jest ich działalnością podstawową (obowiązkową), zaś prowadzona działalność społeczna i oświatowo-kulturalną jest jedynie działalnością uboczną (fakultatywną). W związku z tym spółdzielnia mieszkaniowa nie jest uprawniona do samodzielnego udziału w Konkursie.

Do momentu zawarcia umowy treść wniosku nie stanowi informacji publicznej. Przyznanie dotacji (zawarcie umowy) oznacza, że wniosek, umowa i pozostałe dokumenty stają się informacją publiczną.

Do wniosku nie są wymagane żadne załączniki.

Tak. Do momentu podpisania umowy na każdym etapie konkursu wnioskodawca może wycofać złożony wniosek o dofinansowanie.

Warunkiem wymaganym do uzyskania dotacji jest wykazanie przez wnioskodawcę, że sfinansowanie celu dotacji w inny sposób jest niedostępne dla organizacji. We wniosku należy opisać działania, jakie podjęła organizacja, aby uzyskać finansowanie na działania opisane we wniosku, np. organizacja zwróciła się o dofinansowanie do administracji samorządowej, do sponsora, do członków organizacji, itd.

Nabór wniosków jest ciągły – wnioski można składać do wyczerpania środków przewidzianych na realizację konkursu. Gdy wartość dotacji przyznanych w ramach konkursu przekroczy 90% dostępnej alokacji, informacja o tym zostanie opublikowana na stronie internetowej NIW. Następnie, gdy wartość złożonych wniosków przekroczy 100% dostępnych środków, na stronie internetowej NIW zostanie  opublikowana informacja o zakończeniu naboru z uwagi na wyczerpanie środków.

Organizacja może otrzymać finansowanie na dwa typy działań, co oznacza, że może złożyć:

 • jeden wniosek na działanie w ramach „pomocy doraźnej”,
 • jeden wniosek na działanie w ramach „życia publicznego”.

 

ROZLICZENIE DOTACJI

 

Dotacja zostanie uznana za rozliczoną, jeżeli wszystkie działania zostaną zrealizowane. W przypadku, gdy nie wszystkie zaplanowane działania zostaną zrealizowane, NIW dokona analizy, której celem będzie ustalenie możliwej do rozliczenia kwoty dotacji, a Dyrektor NIW określi ewentualną wysokość kwoty dotacji do zwrotu. Dotacja będzie rozliczana przez zrealizowany plan działań, za pomocą metody kwoty ryczałtowej, stanowiącej uproszczoną metodę rozliczania wydatków.

Nie. Beneficjenci zobowiązani są dokumentować wydatki finansowane ze środków dotacji. Wydatki muszą być dokumentowane za pomocą dowodów księgowych, które powinny być:

 • rzetelne, czyli zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują,
 • kompletne,
 • wolne od błędów rachunkowych.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 2018 r., poz. 395 ze zm.) dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:

 • określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,
 • określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,
 • opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,
 • datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu,
 • podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
 • stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

Dowody księgowe powinny być opisane w sposób trwały na odwrocie dowodu księgowego oraz  zawierać zapis: „Sfinansowano z dotacji PROO w wysokości … w ramach realizacji zadania określonego umową nr … .”.

Tak. W czasie kontroli będą sprawdzane faktury i dokumenty księgowe. Księgowość projektu musi być prowadzona zgodnie z Ustawą o finansach publicznych oraz zgodnie z Ustawą o rachunkowości. Rozliczenie przez rezultaty oznacza jednak, że na etapie sprawozdania z Zadania, nie jest konieczne przedkładanie dokumentów księgowych.

 

OCENA WNIOSKÓW

 

Kryteria oceny wniosków są dostępne w Załącznikach do Regulaminów konkursów – w karcie oceny formalnej i merytorycznej, na stronie: https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/dokumenty/.

Kryteria oceny wniosków określa również Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 1813), są to:

 • adekwatność wniosku w odniesieniu do celów programu oraz celów i potrzeb jego uczestników i organizacji zaangażowanych w jego realizację,
 • jakość planu działań zawartych we wniosku i jego realizacji,
 • potencjalny wpływ działań zawartych we wniosku na uczestników, organizacje zaangażowane w realizację działań oraz inne podmioty będące interesariuszami działań, w tym także trwałość rezultatów działań zawartych we wniosku i jakość środków mających na celu upowszechnienie rezultatów,
 • możliwość realizacji działań w grupie partnerskiej z uwzględnieniem doświadczenia jej członków,
 • zasadność planowanych kosztów w stosunku do celu, rezultatów i zakresu działań, które obejmuje wniosek.

Ocena wniosków w konkursie składa się z:

 • oceny formalnej (weryfikacja, czy wniosek został złożony za pomocą Generatora Wniosków i czy organizacja jest uprawniona do udziału w konkursie),
 • oceny merytorycznej (weryfikacja, czy wniosek spełnienia wszystkie kryteria merytoryczne).

Oba kryteria oceniane są przez NIW-CRSO ze względu na krótki termin oceny i małą kwotę dotacji, zgodnie z § 23 ust. 2 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ocena formalna i merytoryczna wniosku trwa do 5 dni roboczych od dnia po złożeniu wniosku.

Nie. Wyniki oceny wniosków są ostateczne i wnioskodawcy nie przysługuje możliwość odwołania się od jej wyników. Jednakże wnioskodawca, którego wniosek został zwrócony z powodu niespełnienia kryteriów formalnych lub merytorycznych, może ponownie złożyć wniosek po jego poprawieniu lub uzupełnieniu.

 

FINANSOWANIE ZADANIA

 

Organizacja może ubiegać się maksymalnie o 10 000 zł. Minimalna wartość dotacji nie została określona.

Budżet zadania powinien być sporządzony w kwotach brutto jeżeli Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. Jeżeli istnieje taka możliwość, kwoty podane w budżecie powinny być kwotami netto.

Możliwość odzyskania podatku VAT jest najczęściej związana z uzyskiwaniem przychodów z działalności gospodarczej. Organizacja, która wykorzystuje zakupione towary, czy też usługi na realizację swoich celów statutowych i nie prowadzi działalności gospodarczej, nie będzie miała możliwości odzyskania podatku VAT i powinna sporządzić kosztorys w kwocie brutto.

Wnioskodawca podaje jedynie wnioskowaną kwotę dotacji. Należy jednak pamiętać, że wydatki finansowe ponoszone w ramach dotacji muszą być dokumentowane za pomocą dowodów księgowych opisanych zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.). W rubryce „Uwagi” należy podać wszystkie informacje, które mogą być pomocne podczas oceny merytorycznej wniosku (np. sposób kalkulacji wartości wydatków, parametry techniczne sprzętu, itp.).

Tak. Należy pamiętać o tym, że na każdy sprzęt zakupiony w ramach Programu należy mieć księgowy dowód zakupu.

W przypadku podróży służbowych kwalifikowalne są wydatki związane z przejazdem na danej trasie zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). Określa to punkt 14.5 Regulaminu.

 

REALIZACJA DZIAŁAŃ

 

Działania realizowane w ramach dotacji mogą trwać od dnia złożenia wniosku do końca roku kalendarzowego.

Beneficjent ma obowiązek przechowywać dokumentację finansową i merytoryczną związaną z realizacją zadania przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji działań finansowanych w ramach dotacji.

Tak. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z realizacją umowy, nieuregulowane w Regulaminie konkursu, wymagają formy pisemnego aneksu złożonego nie później niż miesiąc przed końcem terminu realizacji zadania. W szczególności dotyczy to zmian okresu realizacji zadania oraz kwoty dotacji.

Dotacje udzielane są na:

 • „pomoc doraźną” – pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych, np.:
  • naprawa sprzętu niezbędnego do pomocy beneficjentom,
  • kupno nowego sprzętu,
  • naprawa zniszczonego obiektu,
  • drobny remont konieczny w wyniku zdarzenia losowego.
 • „życie publiczne” – pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja, np.:
  • wyjazd na ogólnopolską lub międzynarodową konferencję,
  • udział w spotkaniach konsultacyjnych, debatach publicznych.

Należy pamiętać, że wydatki będą uznane za kwalifikowalne, jeśli będą niezbędne dla realizacji zaplanowanych działań, racjonalne, celowe i efektywne, faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie i należycie udokumentowane, a także zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Pomoc doraźna to dotacje o charakterze interwencyjnym przeznaczone na pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji – nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu, zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych).

Życie publiczne to nazwa dotacji na pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w konkretnych wydarzeniach życia publicznego, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego jak również związanych z branżą, w której działa dana organizacja, o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym.

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Marta Puźmirowska 28 marca 2019 11:14:41
Wprowadził informację do BIP Marta Puźmirowska 28 marca 2019 11:14:41
Ostatnio modyfikował: Marta Puźmirowska 28 marca 2019 11:54:49