O NIW

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego to instytucja odpowiedzialna za wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Powstała w październiku 2017 r. z inicjatywy wicepremiera Piotra Glińskiego, przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

NIW-CRSO prowadzi działania na rzecz rozwoju postaw obywatelskich i patriotycznych. Realizuje również programy na rzecz rozwoju sektora pozarządowego i wolontariatu:

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Program Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych

Program Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych

Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego Korpus Solidarności

Narodowy Instytut Wolności jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia  27 sierpnia  2009r.  o finansach  publicznych  (Dz.U.z2016r.poz.1870, z późn. zm.2) powołaną do realizacji zadań w zakresie wskazanym wart.1ust.2.

15 października 2017 r. Sejm przyjął ustawę o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego. Głosami większości posłów izba uchwaliła akt prawny, który tworzy NIW-CRSO. Jak powiedział Wicepremier Piotr Gliński, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego i inicjator powstania NIW-CRSO: „To jest projekt [ustawy], który wychodzi naprzeciw potrzebom organizacji pozarządowych, na ogół tych słabszych, lokalnych, tych, które dotychczas nie miały odpowiedniego wsparcia także ze strony polskiego państwa”.

20 listopada 2017 r. prof. Piotr Gliński – Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, powołał Wojciecha Kaczmarczyka na stanowisko dyrektora NIW-CRSO.

21 lutego 2018 r. Premier Mateusz Morawiecki wspólnie z wicepremierem Piotrem Glińskim zainaugurował działalność Rady NIW-CRSO.

Historia NIW

NIW-CRSO w 2018 r. kontynuował realizację  Programu  Fundusz  Inicjatyw  Obywatelskich  na  lata  2014-2020.  W  ramach  Programu przeprowadzono otwarty konkurs ofert, w wyniku którego wyłonionych zostało 539 ofert dofinansowanych na łączną kwotę niemal 57,6 mln zł. Wsparciem objętych zostało 600 podmiotów.  W konkursie w 2018 r. wprowadzono szereg zmian w porównaniu do wcześniejszych edycji:

 • uproszczona została ocena formalna ofert złożonych w konkursie sprowadzająca się do weryfikacji dwóch kryteriów: złożenia oferty w terminie i przez podmiot uprawniony;
 • brak wkładu własnego organizacji przestał być warunkiem wykluczającym udział w konkursie;
 • ocena merytoryczna ofert stała się bardziej czytelna(zmniejszono liczbę kryteriów z 26 do 5);
 • wprowadzono  czytelny  system  kryteriów  strategicznych,  których  spełnianie  umożliwiło  aplikującym organizacjom zwiększenie szans na zdobycie dofinansowania;
 • kryteria strategiczne dotyczyły m.in. ułatwieniu startu organizacjom mniejszym (z budżetem do 100 tys. zł. rocznie),  z  małych  miejscowości  (do  50  tys.  mieszkańców)  i  takich,  które  dotąd  nie  uzyskały  dotacji  w ramach Programu;
 • organizacje, które otrzymały dofinansowanie mogły do 20% środków z dotacji przeznaczyć na swój rozwój instytucjonalny.

W wyniku zmian 66% organizacji, które otrzymały dofinansowanie w konkursie to organizacje małe, 61% jest zarejestrowanych w małych miejscowościach i aż 70% po raz pierwszy otrzymało dofinansowanie z Programu. Inicjatywa FIO aktywnie wpisuje się w działania zmierzające do wyrównywania szans uczestnictwa w życiu publicznym przez mniejsze organizacje i organizacje z dala od Warszawy i dużych ośrodków miejskich.

NIW w 2018 r. realizował ustawowe  zadanie  prowadzenia  wykazu  organizacji  pożytku  publicznego  uprawnionych  do  pozyskiwania środków z 1% odpisu podatku dochodowego od osób fizycznych.

W 2018 r. Instytut zrealizował pierwszy  konkurs  na  dofinansowanie  wniosków  w  ramach  Rządowego  Programu  Wsparcia  Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych  na lata 2018-2030 ROHiS.  Zawarto 7 umów  w ramach Konkursu ROHiS 2018 r. na łączną kwotę 31 345 000,00 zł (w tym dotacja w wysokości 16 795 000,00 zł na 2018 r. oraz w wysokości 14 550 000,00 zł na 2019 r.), co stanowi 99,98% zaplanowanej na ten cel kwoty.

W tym samym roku NIW rozpoczął przygotowania do realizacji dwóch kolejnych programów rządowych:

 • Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO
 • „Korpusu Solidarności” – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

W 2019 r. NIW-CRSO przeprowadził następujące otwarte konkursy dotacyjne:

 •  W Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020: edycja 2019 konkursu, edycja 2020 – Priorytet 1; edycja 2020 – Priorytety 2-4 (przeprowadzenie naboru);
 • Programie  Rozwoju  Organizacji  Obywatelskich  na  lata  2018-2030  PROO:  edycja  2019 Priorytet 1a; Priorytet 1b; Priorytet 3; Priorytet 4; edycja 2019 Priorytet 5.

W ramach przeprowadzonych konkursów udzielono:

 •  562 dotacji w ramach Programu FIO 2014-2020 (203 dotacje w ramach transzy na rok 2019 projektów dwuletnich FIO 2018,
 • 236 dotacji w ramach FIO 2019, 23 dotacje w ramach FIO 2020 P1. W ramach FIO 2019 dofinansowanych zostało 97 podmiotów z miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców oraz 126 podmiotów o budżecie niższym niż 100 tys. zł.
 • 327 dotacji w Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Działania w ramach programu Korpus Solidarności prowadzone były samodzielnie przez NIW-CRSO oraz we współpracy  z  partnerami  na  terenie kraju.  W  ramach  otwartego  konkursu  ofert  wybrano  15  regionalnych (wojewódzkich) partnerów, którzy realizowali działania przewidziane w programie.  Dla  bezpośrednich  adresatów  programu  (wolontariuszy,  koordynatorów  wolontariatu,  organizatorów i otoczenia wolontariatu) prowadzono działania, których celem było zachęcenie do udziału w programie oraz przygotowanie  do  wolontariatu  długoterminowego.

Wolontariusze  brali  udział  m.in.  w  spotkaniach informacyjnych,  szkoleniach  podstawowych  i  rozwijających,  korzystali  z  porad  w  zakresie  działań wolontariackich,  organizowano  akcje  wolontariackie,  które  miały  na  celu  popularyzację  wolontariatu. Koordynatorzy i organizatorzy wolontariatu uczestniczyli w szkoleniach z zakresu organizacji i zarządzania wolontariatem, w debatach, stażach rozwojowych w doświadczonych placówkach, korzystali z konsultacji w zakresie współpracy z wolontariuszami.

Dla otoczenia wolontariatu w środowiskach lokalnych prowadzono akcje informacyjne, promowano wolontariat długoterminowy, wspierano tworzenie lokalnych koalicji na rzecz wolontariatu. NIW-CRSO zapewnił wsparcie merytoryczne i promocyjne dla partnerów programu, organizował spotkania, szkolenia, pomoc opiekunów w realizacji zadań. Opracowano program edukacyjny nt. programu, przygotowano kadrę trenerską, która prowadzi działania edukacyjne w ramach Korpusu. Współpraca z partnerami rozpoczęła proces  tworzenia  nieformalnej  „sieci  współpracy  partnerskiej”,  która  zapewni  trwałą  strukturę  wspierania i rozwoju programu w kolejnych latach.

Podczas  zorganizowanego  Forum  Wolontariatu,  dwudniowej  konferencji  dla  organizatorów  wolontariatu i wolontariuszy, oficjalnie zainaugurowano rozpoczęcie programu. Przeprowadzono także Forum Wolontariatu Szkolnego, które służyło m.in. wymianie doświadczeń praktyków wolontariatu, określeniu potrzeb środowiska oświatowego w zakresie rozwijania działań społecznych dzieci i młodzieży.

W  ramach  działań  promocyjnych,  przeprowadzona  została  ogólnopolska  kampania  społeczna  pod  hasłem „Pomagaj nie raz a cały czas” zachęcająca do udziału w wolontariacie Korpusu Solidarności. Uruchomiono serwis internetowy programu oraz System Obsługi Wolontariatu, który służy m.in. do rejestracji uczestników Korpusu,  pozwala  na  wybór  ofert  wolontariatu,  dokumentowanie  działań  wolontariuszy  i  organizatorów wolontariatu.  Rozpoczęto  prace  nad  procesem  certyfikacji  organizacji  uczestniczących  w  programie. Opracowane  zostały  założenia  Karty  Wolontariusza,  unikalnego  programu  benefitowego  dla  członków Korpusu.

NIW-CRSO realizował także zadania ustawowe dotyczące prowadzenia  wykazu OPP. Zgodnie z art. 27a 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) Dyrektor NIW-CRSO opublikował na stronie www.niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp w  dniu  14 grudnia  2018  roku  wykaz  organizacji  pożytku  publicznego  uprawnionych  do  otrzymania  1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok w 2019 roku, w którym było uwzględnionych 8.857 organizacji pożytku publicznego. Począwszy od stycznia 2019 roku wykaz ten był co miesiąc aktualizowany, przy czym w kwietniu dwukrotnie. Dopisywane były do niego organizacje, które w myśl art. 27a ust. 3a ww. ustawy wykazały, że zamieszczenie sprawozdań za 2018 rok nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych, natomiast usuwane były te organizacje, w stosunku do których wpisana została do Krajowego Rejestru  Sądowego  informacja  o  otwarciu  likwidacji  lub  ogłoszenia  upadłości,  lub  które  straciły  status organizacji  pożytku  publicznego,  lub  zostały  wykreślone  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego.  Szczegółowe informacje  dotyczące  liczby  organizacji  znajdujących  się  w  wykazie  w  poszczególnych  miesiącach zaprezentowane  zostały  w  pkt.  5.2.  Dane  związane  z  wykazem  i  jego  aktualizacjami  były  na  bieżąco przekazywane do Ministerstwa Finansów.

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: admin 10 czerwca 2018 12:48:46
Wprowadził informację do BIP admin 10 czerwca 2018 12:48:46
Ostatnio modyfikował: Jolanta Wierzbicka 11 lutego 2021 11:54:49