PROO

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

PROO to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.

Przygotowaliśmy różnorodne, dopasowane do potrzeb sektora pozarządowego, formy wsparcia. Dotacje będzie można uzyskać zarówno na realizację wieloletniej strategii rozwoju organizacji, budowę kapitału żelaznego, ale także np. na zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych. Będziemy uruchamiać konkursy dla mediów obywatelskich, organizacji strażniczych, think tanków.

Nie wymagamy wkładu własnego, a rozliczenie dotacji będzie dokonywane w oparciu o osiągnięte rezultaty. Konkursy dotacyjne będą uruchamiane w ramach pięciu priorytetów Programu.

W latach 2018-2030 na realizację PROO przeznaczona zostanie kwota 585 mln zł, która pozwoli na wsparcie blisko 12 tysięcy organizacji pozarządowych działających na terytorium Polski.

Prezentacje

Kontakt

  • Infolinia PROO – w godzinach 10.00 – 12.00:
  • 885 221 531
  • 601 901 327 (PROO 3 i 4)
  • E-mail: proo [at] niw.gov.pl

Logo PROO

 

Dla kogo?

Wsparcie organizacji obywatelskich – całego sektora pozarządowego.

Co wspieramy?

Działania misyjne – systematyczną realizację celów statutowych organizacji rozumianych jako jej misja.

Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym np.: wzmocnienie zaplecza technicznego, rozwój zasobów ludzkich, podnoszenie standardów zarządzania organizacją i pozyskiwanie stabilnych źródeł finansowania.

Rozwój porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

W jaki sposób?

Otwarty konkurs wniosków prowadzony w trybie dwuetapowym (wniosek wstępny i wniosek pełny). Wnioski składane za pomocą generatora.

Jaką dotację można uzyskać?

Wartość dotacji: od 100 tys. zł do 700 tys. zł.

Nie wymagamy wkładu własnego.

Jaki jest okres realizacji zadań?

Zaplanowane we wniosku zadania mogą trwać od 2 do 3 lat.

Na co można przeznaczyć dotację?

Katalog wydatków kwalifikowalnych jest otwarty. Wszystkie wydatki bezpośrednio związane ze specyfiką prowadzonej działalności statutowej i koncepcją rozwoju organizacji w ramach zadania mogą być uznane za kwalifikowalne.

Jak rozliczamy?

Przez rezultaty (realizacja wszystkich działań i osiągnięcie co najmniej 80% poziomu wskaźników).

Kiedy rozpoczynamy nabór?

Nabór rozpoczęty – więcej szczegółów

Tutaj znajdziesz aktualne dokumenty dotyczące Priorytetu 1a

Dla kogo?

Dla organizacji obywatelskich sięgających po środki w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne.

Co wspieramy?

Dotacje w ramach Konkursu są środkami przeznaczonymi wyłącznie na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego, który pozwoli na:

  • udział organizacji obywatelskich w projektach międzynarodowych,
  • realizację projektów w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne,
  • realizację projektów w ramach programów ponadnarodowych.
W jaki sposób?

Otwarty konkurs wniosków. Wnioski składane za pomocą generatora.

Jaką dotację można uzyskać?

Wartość dotacji: do 500 tys. zł.

Jaki jest okres realizacji zadań?

Zaplanowane we wniosku działania mogą trwać do 3 lat.

Na co można przeznaczyć dotację?

Katalog wydatków kwalifikowalnych jest otwarty. Wszystkie wydatki bezpośrednio związane ze specyfiką projektu, którego wymagany wkład własny ma zostać sfinansowany ze środków dotacji.

Jak rozliczamy?

Przez rezultaty – dotacja zostanie uznana za rozliczoną, jeżeli projekt, którego wymagany wkład własny został sfinansowany ze środków dotacji jest prawidłowo zrealizowany i uznany za rozliczony.

Kiedy rozpoczynamy nabór?

Nabór rozpoczęty – więcej szczegółów

Tutaj znajdziesz aktualne dokumenty dotyczące Priorytetu 1b

Dla kogo?

Wsparcie organizacji pozarządowych przygotowujących się do utworzenia kapitału żelaznego.

Co wspieramy?

Dotacje przeznaczone na budowę początkowych kapitałów żelaznych.

W jaki sposób?

Otwarty konkurs wniosków. Wnioski składane za pomocą generatora.

Jak rozliczamy?

Przez rezultaty (osiągnięcie wskaźników działań na rzecz budowania początkowego kapitału żelaznego).

Kiedy rozpoczynamy nabór?

Uruchomienie pierwszego konkursu w ramach Priorytetu 2a zaplanowano na 2020 rok.

Dla kogo?

Dla organizacji pozarządowych budujących początkowy kapitał żelazny.

Co wspieramy?

Zwiększenie wartości początkowego kapitału żelaznego.

W jaki sposób?

Otwarty konkurs wniosków. Wnioski składane za pomocą generatora.

 

Dla kogo?

Dla wszystkich organizacji pozarządowych dysponujących kapitałem żelaznym.

Co wspieramy?

Dokapitalizowanie, czyli zwiększenie wartości istniejących kapitałów żelaznych.

W jaki sposób?

Otwarty konkurs wniosków. Wnioski składane za pomocą generatora.

 

Dla kogo?

Dla organizacji strażniczych – organizacji, których celem jest obywatelska kontrola działań władz publicznych lub instytucji prywatnych oraz które systematycznie monitorują procesy legislacyjne, rzetelność, uczciwość i sprawność władz, a także wywieranie wpływu na rzecz osiągnięcia zmian w odniesieniu do zdiagnozowanych problemów w sferze publicznej, przy zachowaniu stałej dbałości o dokumentowanie i upowszechnianie informacji o prowadzonej działalności

oraz

mediów obywatelskich – organizacji prowadzących regularną działalność polegającą na publikowaniu treści ważnych z punktu widzenia:

  • społeczności lokalnej lub regionalnej, a dominujący obszar tematyczny obejmuje poziom lokalny lub regionalny,
  • wyodrębnionych grup społecznych lub branż.
Co wspieramy?

Działania statutowe organizacji strażniczych i mediów obywatelskich.

Rozwój instytucjonalny organizacji strażniczych i mediów obywatelskich, w szczególności: budowanie stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.

W jaki sposób?

Otwarty konkurs wniosków. Wnioski składane za pomocą generatora.

Jaką dotację można uzyskać?

Wartość dotacji: od 20 tys. zł do 200 tys. zł.

Nie wymagamy wkładu własnego.

Jaki jest okres realizacji zadań?

Zaplanowane we wniosku zadania mogą trwać do 2 lat.

Na co można przeznaczyć dotację?

Katalog wydatków kwalifikowalnych jest otwarty. Wszystkie wydatki bezpośrednio związane ze specyfiką prowadzonej działalności statutowej i koncepcją rozwoju organizacji w ramach zadania mogą być uznane za kwalifikowalne.

Jak rozliczamy?

Przez rezultaty (realizacja wszystkich działań i osiągnięcie co najmniej 80% poziomu wskaźników).

Kiedy rozpoczynamy nabór?

Nabór rozpoczęty – więcej szczegółów

Tutaj znajdziesz aktualne dokumenty dotyczące Priorytetu 3

Dla kogo?

Dla think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym).

Co wspieramy?

Działania statutowe think tanków.

Rozwój instytucjonalny think tanków, w szczególności: budowanie stabilnych podstaw dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.

W jaki sposób?

Otwarty konkurs wniosków. Wnioski składane za pomocą generatora.

Jaką dotację można uzyskać?

Wartość dotacji: do 300 tys. zł.

Nie wymagamy wkładu własnego.

Jaki jest okres realizacji zadań?

Zaplanowane we wniosku zadania mogą trwać do 2 lat.

Na co można przeznaczyć dotację?

Katalog wydatków kwalifikowalnych jest otwarty. Wszystkie wydatki bezpośrednio związane ze specyfiką prowadzonej działalności statutowej i koncepcją rozwoju organizacji w ramach zadania mogą być uznane za kwalifikowalne.

Jak rozliczamy?

Przez rezultaty (realizacja wszystkich działań i osiągnięcie co najmniej 80% poziomu wskaźników).

Kiedy rozpoczynamy nabór?

Nabór rozpoczęty – więcej szczegółów

Tutaj znajdziesz aktualne dokumenty dotyczące Priorytetu 4

Dla kogo?

Dla wszystkich organizacji pozarządowych, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej lub które z powodu braku środków finansowych nie mogą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym.

Co wspieramy?

Pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji (tzw. pomoc doraźna)
Pokrycie kosztów uczestnictwa w wydarzeniach życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, regionalnym lub w międzynarodowym (tzw. życie publiczne).

W jaki sposób?

Otwarty konkurs wniosków. Nabór w trybie ciągłym i uproszczonym. Wnioski składane za pomocą generatora.

Jaką dotację można uzyskać?

Wartość dotacji: do 10 tys. zł.

Nie wymagamy wkładu własnego.

Jaki jest okres realizacji zadań?

Działania realizowane w ramach dotacji mogą trwać od dnia złożenia wniosku do końca roku kalendarzowego.

Na co można przeznaczyć dotację?

Katalog wydatków kwalifikowalnych jest otwarty. Wszystkie wydatki bezpośrednio związane ze specyfiką prowadzonej działalności statutowej mogą być uznane za kwalifikowalne.

Jak rozliczamy?

Przez rezultaty (realizacja wszystkich zaplanowanych działań).

Kiedy rozpoczynamy nabór?

O rozpoczęciu naboru poinformujemy na stronie niw.gov.pl i w mediach społecznościowych.

Tutaj znajdziesz aktualne dokumenty dotyczące Priorytetu 5

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: admin 17 czerwca 2018 9:55:23
Wprowadził informację do BIP admin 17 czerwca 2018 9:55:23
Ostatnio modyfikował: Jolanta Wierzbicka 26 lutego 2021 9:46:37