Program COVID-19

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 

Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa. Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

Dostępna alokacja środków w ramach Programu została wykorzystana – nabór wniosków został wstrzymany. Więcej informacji.

Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów. Środki finansowe można przeznaczyć na:

 1. Działania wspierające (Priorytet 1): Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19
  w społecznościach lokalnych;
 2. Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):
  • Realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię (Nie dotyczy zadań publicznych/projektów realizowanych ramach Programów: PROO, FIO, ROHiS, Korpus Solidarności);
  • Realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;
  • Zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;
  • Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł, a Priorytecie 2 – 40 tys. zł.

Celem Programu jest jak najszybsze wsparcie organizacji wymagających pomocy. Dlatego procedury przyznawania dotacji zostały uproszczone, a składane wnioski będą rozpatrywane na bieżąco. Przy aplikowaniu nie jest wymagany wkład własny. Budżet Programu to 10 milionów złotych.

Nabór wniosków był prowadzony od  godz. 12:00 12 maja 2020 r. do godz. 16:00 30 czerwca 2020 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem covid@niw.gov.pl.

Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania

W zakładce „Najważniejsze informacje” znajdują się infografiki z przykładami działań, które można i których nie można sfinansować w ramach Programu. Wszystkie najważniejsze informacje można znaleźć również w treści Programu, Ogłoszeniu o naborze  i Wytycznych.

Grafiki w wersji .pdf

1/11

2/11

3/11

4/11

5/11

6/11

7/11

8/11

9/11

10/11

11/11

O dotację w ramach Programu mogą ubiegać się:
 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • koła gospodyń wiejskich,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy
  i pracowników.
Dwa priorytety

Dotację można otrzymać na wsparcie kluczowych obszarów działalności oraz funkcjonowania organizacji, które zostały podzielone na dwa priorytety:

 1. Działania wspierające (Priorytet 1):
  • Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych.
 2. Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):
  • Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w zastępstwie lub w uzupełnieniu zadań, które w całości lub części musiały zostać odwołane na skutek COVID-19 (Nie dotyczy zadań publicznych/projektów realizowanych ramach Programów: PROO, FIO, ROHiS, Korpus Solidarności);
  • Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w celu podtrzymania funkcjonowania organizacji zagrożonego na skutek COVID-19;
  • Zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji działań, o których mowa w pkt 1-3;
  • Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań, jeżeli środki finansowe przeznaczone na ten cel zostały utracone na skutek COVID-19.

Wartość dotacji w Priorytecie 1 jest ograniczona do 50 tys. zł. Na każde z poddziałań w ramach Priorytetu 2 można otrzymać maksymalnie 10 tys zł (40 tys. zł ogółem).

Wydatki kwalifikowalne

Wydatki w ramach zadania są kwalifikowalne, jeżeli są:

 • racjonalne, celowe i efektywne,
 • niezbędne dla realizacji zadania,
 • zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie i sfinansowane ze środków z dotacji,
 • udokumentowane,
 • zostały przewidziane we wniosku,
 • zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Na jakie wydatki nie można przeznaczyć dofinansowania? Przykłady działań, których nie można sfinansować z dotacji zostały przedstawione w Wytycznych.

Dostępna alokacja środków w ramach Programu została wykorzystana – nabór wniosków został wstrzymany.

 1. Nabór wniosków był prowadzony od 12 maja 2020 r., od godz. 12:00 do 30 czerwca 2020 r., do godz. 16:00.
 2. Program jest realizowany w okresie: trwania stanu epidemii, o którym mowa w RozpMZ*; innych stanów nadzwyczajnych ogłoszonych w następstwie stanu epidemii oraz 90 dni po ich zakończeniu.
 3. Jak przygotować wniosek?
  • Zaloguj się lub utwórz profil w Generatorze Wniosków.
  • W zakładce „Konkursy” wybierz Program COVID-19 i wypełnij wniosek.
  • Wyślij wniosek za pomocą przycisku ZŁÓŻ WNIOSEK.

 

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.poz.491 i 522).

Wnioski będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym. Zakres ocenianych kryteriów przedstawia poniższa lista:

 1. Ocena formalna
  • Złożenie wniosku w Generatorze wniosków w terminie określonym w Programie.
  • Złożenie wniosku przez podmiot uprawniony.
 2. Ocena merytoryczna
  • Wniosek jest adekwatny w odniesieniu do celów Programu oraz odnosi się w sposób niebudzący wątpliwości do co najmniej jednego z obszarów zakresu wsparcia.
  • Zaplanowane działania są możliwe do zrealizowania przez wnioskodawcę;
  • Działania mają istotny wpływ na wnioskodawcę;
  • Wnioskodawca w sposób wystarczający wykazał, że nie jest możliwe sfinansowanie zaplanowanych we wniosku wydatków z innych źródeł, wydatki te nie podlegają umorzeniu, i potwierdził swoją wiarygodność;
  • Koszty są zasadne w odniesieniu do zakresu działań.

Szczegółowe kryteria i opis procesu oceny znajdują się w treści Programu oraz Wytycznych.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji w ramach Programu określają następujące dokumenty:
Podstawa prawna Programu:

Poniżej prezentujemy listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania nr 1

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania nr 2

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania nr 3

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania nr 4

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania nr 5

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania nr 6

Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania nr 7

W przypadku pozostałych wniosków trwa ocena formalna i merytoryczna.

 • Pytania i wątpliwości dotyczące konkursu można przesyłać na adres covid@niw.gov.pl
metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Dawid Krupa 7 maja 2020 6:41:57
Wprowadził informację do BIP Dawid Krupa 7 maja 2020 6:41:57
Ostatnio modyfikował: Paweł Woźniak 7 lipca 2020 2:19:52