Konkurs Uzupełniający Partnerstwo dla Wolontariatu. Edycja 2021-2023

Rozpoczął się nabór wniosków w Konkursie Uzupełniającym Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023 (woj. podkarpackie i woj. zachodniopomorskie) w ramach Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

Konkurs kierowany jest do:

  • organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną;
  • osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
  • spółdzielni socjalnych

Konkurs ma nieco inną formułę niż zazwyczaj obowiązująca. Nie oczekujemy od Wnioskodawców autorskich propozycji działań, definiowania grup odbiorców, szacowania kosztorysu. Elementy te są określone i zapisane w Programie Korpusu Solidarności oraz Regulaminie Konkursu. W złożonych ofertach oceniane będzie doświadczenie Wnioskodawców, potencjał do realizacji zadań określonych w Programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji.

Wnioskodawca może się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 330 570 złotych, a w ramach realizacji projektu nie ma konieczności wykazania wkładu własnego. Dotacja zostanie przyznana na realizację działań zapisanych w Programie w obrębie swojego regionu przez najbliższe trzy lata.  W ramach dotacji wybrani Partnerzy zorganizują aktywności zdefiniowane we wniosku konkursowym i adresowane do grup odbiorców określonych w Programie, w tym wolontariuszy, koordynatorów, organizatorów wolontariatu oraz otoczenia wolontariatu.

Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji.
Nabór wniosków trwa od 6 kwietnia 2021 r. do 27 kwietnia 2021 r. do godz. 16:00.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00 pod numerem infolinii: +48 885 221 530 oraz pisząc na adres poczty elektronicznej: korpussolidarnosci@niw.gov.pl

Zapraszamy również do zapoznania się z Webinarium „Jak złożyć wniosek w konkursie Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021–2023?”.

 

ZAPIS WEBINARIUM:

Jak złożyć wniosek w konkursie Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021–2023?

 

DOKUMENTY KONKURSOWE:

Regulamin Konkursu + Umowa o dotację

 

WYNIKI KONKURSU UZUPEŁNIAJĄCEGO:

Lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji.pdf
Lista wniosków rezerwowych.pdf
Lista wniosków odrzuconych – niezakwalifikowanych.pdf

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Maria Dziecielska 27 maja 2021 3:28:49
Wprowadził informację do BIP Maria Dziecielska 27 maja 2021 3:28:49
Ostatnio modyfikował: Magda Stec 27 maja 2021 3:28:49