Komitet Sterująco-Monitorujący

Komitet Sterująco-Monitorujący Programu FIO na lata 2014-2020 (II kadencja na lata 2017-2020) został powołany zarządzeniem nr 13 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterująco-Monitorującego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

Komitet w II kadencji na lata 2017-2020 pracuje w następującym składzie:

Ze strony administracji rządowej:

 • Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – przewodniczący;
 • Elżbieta Woźniak – Sionek, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
 • Wojciech Kaczmarczyk, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów;
 • Dorota Bortnowska, Ministerstwo Rozwoju.

Ze strony administracji samorządowej:

 • Elżbieta Lanc, Związek Województw RP;
 • Edmund Kotecki, Związek Powiatów Polskich;
 • Piotr Drygała, Związek Miast Polskich;
 • Paweł Tomczak, Związek Gmin Wiejskich RP;

Ze strony Kancelarii Prezydenta RP

 • Agnieszka Lenartowicz – Łysik, Kancelaria Prezydenta RP

Ze strony pozarządowej

 • Cezary Miżejewski, Rada Działalności Pożytku Publicznego, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych;
 • Przemysław Jaśkiewicz, Rada Działalności Pożytku Publicznego, Fundacja Niepodległości;
 • Jadwiga Andrychowska – Biegacz, Dolnośląski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących Sudety;
 • Robert Mirosław Gołaszewski, Stowarzyszenie Edukacyjne Ziemi Węgrowskiej
 • Karol Gutsze, Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”;
 • Mariusz Ławruszkiewicz, Fundacja „Żyjesz Pomóż Innym”;
 • Piotr Marzęda, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych;
 • Waldemar Sabak, Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.

 

Protokoły z posiedzeń KSM FIO

 

W dniu 22 listopada 2018 r., w siedzibie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO, którego przedmiotem było omówienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – edycja 2018. Do głównych tematów należało przedyskutowanie nowego systemu oceny, terminów realizacji projektów w ramach Edycji 2019 FIO oraz planów dotyczących organizowanych spotkań informacyjnych.

Protokół z posiedzenia.

W dniu 20 września 2018 r., w siedzibie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego odbyło się posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO, którego przedmiotem było omówienie sprawozdania z realizacji Programu FIO w 2017 roku, podsumowanie dotychczasowej realizacji edycji 2018 Programu FIO oraz przedyskutowanie propozycji zmian i harmonogramu obejmujących projekt Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – edycja 2019. Główne obszary tematyczne, o których debatowano dotyczyły: podmiotów uprawnionych do udziału w konkursie, oferty wspólnej, partnerstwa, terminów realizacji projektów, wnioskowanej kwoty dotacji, nowych kryteriów strategicznych, zmiany systemu oceny oraz konsolidacji karty oceny.

Protokół z posiedzenia.

 

W dniu 20 lutego 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego FIO, którego przedmiotem było omówienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu Regulaminu Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – edycja 2018.

Protokół z posiedzenia

W dniu 31 stycznia 2018 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się posiedzenie Komitetu Sterująco-Monitorującego Program FIO 2014-2020. W posiedzeniu uczestniczył Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Przedmiotem obrad Komitetu był projekt Regulaminu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na rok 2018. Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności przedstawił Komitetowi główne zmiany w Regulaminie w stosunku do edycji 2017, a następnie odbyła się otwarta dyskusja na temat przedmiotowego projektu.

Do głównych zmian w edycji FIO należeć będą m.in.: wydłużenie terminu realizacji projektów do 20 miesięcy, podwyższenie możliwej do uzyskania kwoty dotacji do 200 tys. zł rocznie, wprowadzenie możliwości ponoszenia kosztów związanych z instytucjonalnym rozwojem organizacji (do 20% wartości dotacji), nowe kryteria strategiczne, całkowita rezygnacja obowiązku dołączania załączników do Oferty, a także uproszczenie procedury oceny formalnej oraz zmiana formularza karty oceny merytorycznej,

Ostatecznie, po naniesieniu kilku drobnych poprawek, przedstawiony dokument uzyskał aprobatę Komitetu Sterująco-Monitorującego. Podjęta została zgodna decyzja, aby następnie projekt Regulaminu został skierowany do dwutygodniowych konsultacji społecznych.

Protokół z posiedzenia

 

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: admin 10 lipca 2018 1:28:51
Wprowadził informację do BIP admin 10 lipca 2018 1:28:51
Ostatnio modyfikował: Stefan Kołucki 20 lutego 2019 12:10:03