PROO 2021

Podsumowanie i zestawienie uwag z konsultacji społecznych Regulaminów PROO.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków wstępnych

Lista wniosków wstępnych zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu PROO 1a 2021

Lista wniosków wstępnych niezakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu PROO 1a 2021

Lista wszystkich wniosków w formacie .xlsx

Nabór wniosków pełnych

Nabór wniosków pełnych rozpocznie się 30 kwietnia o godzinie 16.00 i będzie trwał dwa tygodnie – do dnia 17 maja, do godziny 12.00. Nabór odbywa się przez System Obsługi Dotacji.

 

W pierwszym tygodniu naboru zorganizowane zostanie webinarium dla organizacji, których wnioski zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu.


 

Publikujemy zestawienie odwołań od oceny formalnej 

Poniższe zestawienie uwzględnia pozytywne rozpatrzenie przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego odwołania złożonego przez jednego z wnioskodawców.

Zestawienie odwołań od oceny formalnej_PROO1 edycja 2021_02.04.2021 .xlsx

 


Poniżej przedstawiamy wyniki oceny formalnej wniosków wstępnych

Lista wniosków wstępnych zaakceptowanych formalnie .pdf .xls

Lista wniosków wstępnych odrzuconych formalnie .pdf .xls

Zgodnie z Regulaminem konkursu Wnioskodawcom, których wnioski po ocenie formalnej zostały odrzucone, przysługuje odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu za pośrednictwem NIW-CRSO w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji wyników oceny formalnej (do dnia 03 marca 2021 roku). Odwołanie złożone po terminie podlega odrzuceniu przez NIW-CRSO bez badania jego zasadności. Odwołanie wnosi się przy użyciu Systemu Obsługi Dotacji.


Startuje Priorytet 1a PROO, Edycja 2021!

Uruchamiamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Edycja 2021.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne. Łączna kwota przeznaczona na dotacje na okres 3 lat w tej edycji konkursu to ponad 28 mln zł.

W 2021 r. wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu wynosi 8 029 000zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata, w których realizowane będą działania finansowane z dotacji przyznanych w ramach konkursu rozstrzygniętego w tym roku, wynoszą odpowiednio 8 000 000 zł w 2022 r. i 12 000 000 zł w 2023 r.

Wnioski można składać od 1 lutego 2021 r. od godz. 14.00 do 22 lutego 2021 r. do godz. 14.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

W ramach konkursu można otrzymać wsparcie na rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych. Dotacja może zostać przyznana na okres od 24 do 36 miesięcy. Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji wynosi 700 tys. zł.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO na stronie www.niw.gov.pl, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursunajczęściej zadawanymi pytaniami oraz Podręcznikiem dla wnioskodawców.

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

 

Wyniki oceny formalnej

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Lista wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych

Zgodnie z Regulaminem konkursu PROO 1b 2020 Wnioskodawcom, których Wnioski zostały odrzucone przysługuje możliwość złożenia odwołania do Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej, za pośrednictwem NIW-CRSO. Odwołanie należy wnieść przy użyciu Systemu Obsługi Dotacji.

Odwołania złożone po terminie nie zostanie rozpatrzone.

 

 


Uwaga konkurs PROO 1b!!!

Uruchamiamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny w projektach międzynarodowych. Edycja 2021

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na pokrycie wymaganego wkładu własnego, który pozwoli na:

 1. udział organizacji obywatelskich w projektach międzynarodowych,
 2. realizację projektów w ramach programów wdrażanych przez instytucje zagraniczne,
 3. realizację projektów w ramach programów ponadnarodowych.

Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2021 r. wynosi
500 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio 500 000 zł w 2022 r. i 500 000 zł w 2023 r.

Wnioski można składać od dnia 12.04.2021 r. od godz. 14:00 do 11.05.2021 r. do godz. 14:00 poprzez generator.niw.gov.pl.

Wartość dotacji, o którą można aplikować wynosi maksymalnie 500 tys. zł (nie więcej niż minimalny wymagany przez instytucję organizującą konkurs, wkład własny). Dotacja może być udzielona na okres 36 miesięcy.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl lub pod nr tel. 885 221 531 w godz. 10:00 – 14:00. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

Więcej informacji znajduje się w:

 1. Regulaminie
 2. Podręczniku dla Wnioskodawców
 3. FAQ
 4. Niezbędniku eksperta

Wyniki oceny merytorycznej

Lista wniosków:

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów. 

 

 


Informacja o oddaleniu odwołania ws. oceny formalnej

Poniższe zestawienie dotyczy rozstrzygnięcia przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego odwołania złożonego przez jednego z wnioskodawców. Od tego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.

Uzasadnienie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego .pdf

Zestawienie odwołań od oceny formalnej PROO 2a edycja 2021 .pdf

 

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny formalnej

Lista wniosków wstępnych zaakceptowanych formalnie .pdf

Lista wniosków wstępnych odrzuconych formalnie .pdf 

Zgodnie z Regulaminem konkursu Wnioskodawcom, których wnioski po ocenie formalnej zostały odrzucone, przysługuje odwołanie od wyniku oceny formalnej do Przewodniczącego Komitetu za pośrednictwem NIW-CRSO w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji wyników oceny formalnej (do dnia 15 marca 2021 roku). Odwołanie złożone po terminie podlega odrzuceniu przez NIW-CRSO bez badania jego zasadności. Odwołanie wnosi się przy użyciu Systemu Obsługi Dotacji.


Uruchamiamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 2a Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych Edycja 2021.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań obejmujących kompleksowe przygotowanie Wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego.

Wnioski można składać od dnia 8 lutego 2021 r. od godz. 14.00 do 8 marca 2021 r. do godz. 14.00 wyłącznie za pomocą Generatora Wniosków, dostępnego pod adresem: https://generator.niw.gov.pl/.

Dotacja może zostać przyznana na okres od 24 do 36 miesięcy. Maksymalna wartość wnioskowanej dotacji wynosi 500 tys. zł.  Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w 2021 r. wynosi 1 000 000 zł. Szacunkowe alokacje na kolejne lata wynoszą odpowiednio 1 000 000 zł w 2022 r. i 1 000 000 zł w 2023 r.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z:

 

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

Uruchamiamy nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 3 Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich.

Wnioski można składać od dnia 1 lutego 2021 r. od godz. 14.00 do dnia 1 marca 2021 r. do godz. 14.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

W ramach konkursu PROO Priorytet 3 można uzyskać wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu oraz realizacji działań statutowych przez lokalne organizacje strażnicze i media obywatelskie, działające na rzecz tworzenia pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, monitorowania działań instytucji publicznych i prywatnych w duchu troski o dobro wspólne, w szczególności tam, gdzie podejmowane są decyzje lub stanowione jest prawo. Dotacja może zostać przyznana na okres do 24 miesięcy.

Maksymalna wnioskowana wartość dotacji wynosi 200 tys. zł. W 2021 r. alokacja środków przeznaczonych na realizację Priorytetu 3 wynosi 2 000 000 zł,  alokacja na 2022 rok wynosi 2 000 000 zł.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz innymi dokumentami:

FAQ – najczęściej zadawane pytania PROO 3 (PDF)

Podręcznik dla Wnioskodawców PROO3 2021

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.p.

Wyniki naboru wniosków w priorytecie 4

Poniżej prezentujemy wyniku naboru 2021

Projekty:

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów. 

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2021 r. (o ile harmonogram zadania zakładał rozpoczęcie działań od tej daty).


Uruchamiamy nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, Priorytet 4 Rozwój instytucjonalny Think Tanków Obywatelskich.

Wnioski można składać od dnia 1 lutego 2021 r. od godz. 14.00 do dnia 1 marca 2021 r. do godz. 14.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

W ramach konkursu PROO Priorytet 4 można otrzymać wsparcie inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think-tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym niedziałających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych. Dotacja może zostać przyznana na okres do 24 miesięcy.

Wartość dotacji wynosi od 20 do 300 tys. zł. W 2021 r. alokacja środków przeznaczonych na realizację Priorytetu 4 wynosi 2 000 000 zł,  szacunkowa alokacja na 2022 rok wynosi 2 000 000 zł.

Pytania dotyczące konkursu można zadawać poprzez formularz kontaktowy PROO, pocztą elektroniczną na adres proo@niw.gov.pl.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz innymi dokumentami:

FAQ – najczęściej zadawane pytania PROO 4 (PDF)

Podręcznik dla Wnioskodawców PROO4 2021

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem generator.niw.gov.pl.

Poniżej prezentujemy listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania w ramach konkursu PROO Priorytet 5 Wsparcie doraźne:

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 1

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 2

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 3

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 4

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 5

Wnioski rekomendowane do dofinansowania w ramach Priorytetu 5 PROO – lista nr 6

W przypadku pozostałych wniosków trwa ocena merytoryczna lub są przygotowywane karty ocen dla Wnioskodawców.

 


Uruchamiamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, Priorytet 5. Wsparcie doraźne, edycja 2021.

Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 8 kwietnia 2021 r. od godziny 14:00 do 30 listopada 2021 r. do godziny 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu.

Dotacja przyznana w ramach Konkursu musi zostać wykorzystana najpóźniej do 31 grudnia 2021 r.

Środki przeznaczone na realizację zadań dofinansowanych w ramach Priorytetu 5. wynoszą 2 560 000 zł. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 10 000 zł.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

 1. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
 2. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
 3. pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Wniosek można złożyć wyłącznie za pomocą Systemu Obsługi Dotacji 

Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać:

 • poprzez formularz kontaktowy PROO,
 • pocztę elektroniczną: na adres proo@niw.gov.ploraz
 • pod numerem telefonu 885 221 531 w dni robocze, w godzinach 10.00-15.00.

Szczegółowe informacje znajdują się w:

 

Wszystkie dokumenty znajdują się również pod adresem: generator.niw.gov.pl.

metadata
Podmiot udostępniający: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Wytworzył informację: Adam Kulanowski 27 stycznia 2021 2:23:30
Wprowadził informację do BIP Adam Kulanowski 27 stycznia 2021 2:23:30
Ostatnio modyfikował: Adam Kulanowski 21 czerwca 2021 10:19:27